Sign In
ЕЭКтин Алып салууларды жана тоскоолдуктарды четтетүү жөнүндө аналитикалык баяндамасы жарык көрдү

ЕЭКтин Алып салууларды жана тоскоолдуктарды четтетүү жөнүндө аналитикалык баяндамасы жарык көрдү

25.06.15

Евразия экономикалык комиссиясы тарабынан «Евразияэкономикалык бирлигинин ички рыногунун ишинде өз ара жеткилик үчүн кедергисинтийгизген тоскоолдорду, ошондой эле товарлардын, кызматтардын, капиталдын жанажумушчу күчүнүн  жылышына карата алып коюулардыжана чектөөлөрдү четтетүү боюнча жагдайлар жөнүндө» аналитикалык баяндамадаярдалган. Анда төмөнкүлөр камтылган:​

 - мамлекеттик экономикалык жөнгө салуу чараларын либералдаштыруу жана классификациялоонун эл аралык тажрыйбасы жөнүндө маалымат (ГАТТ, ДСУ, ЕС, ЮНКТАД);

 - евразия интеграциясынын алкагында «тоскоолдор», «алып коюулар» жана «чектөөлөр» терминдеринин аныктамасы боюнча сунуштар;

  - өз ара жеткиликтүүлүк үчүн тоскоолдуктарды аныктоо жана четтетүү боюнча иштин багыттары жана натыйжалары, товарлардын, кызматтардын, капиталдын жана жумушчу күчүнүн жылышы боюнча алып коюулар жана чектөөлөр, ошондой эле алардын  ББ жана БЭМ алкагында 2013-2014-жылдарда соодага жана өндүрүшкө таасирин изилдөө жөнүндө маалымат;

 - келечекке ишти уюштуруу жана анын багыттары боюнча сунуштар