Вход
Илимий изилдөө иштери

Илимий изилдөө иштери

 

Евразия экономикалык комиссиясынын Илимий-изилдөө иштеринин пландарына ылайык төмөнкүдөй иштер аткарылган:​

2014

1.Евразия экономикалык комиссиясынын каржы статистикасынын көрсөткүчтөрүн чогултуу, иштеп чыгуу жана жайылтуу үчүн метадайындар системасын иштеп чыгуу​

2.Товарларды кошумча нарк менен тышкы соодалоонун статистикалык өлчөөсүнүн эл аралык тажрыйбасын жана колдонулушун жана баа түзүүнүн аймактык тизмегин статистикалык баалоону талдоо, аларды Бажы бирлигине жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке мүчө-мамлекеттеринде колдонуу мүмкүнчүлүгүн изилдөө​

3.Разработка системы формирования статистических показателей Таможенного союза и Единого экономического пространства

2013

1.Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке мүчө-мамлекеттери үчүн бирдиктүү статистикалык жиктегичтерди калыптандыруу боюнча усулдук жана тажрыйбалык сунуштарды иштеп чыгуу

2.Негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү калыптандыруу методологиясындагы айырмаларды изилдөө жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке мүчө-мамлекеттеринде негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү калыптандыруунун бирдиктүү методологиясына өтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу

3.Бажы бирлигине жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке мүчө-мамлекеттердин  товарлардын ирилештирилген топтору боюнча  (инвестициялык, аралык жана керектөө) тышкы жана ички соодалашуусунун жалпыланган көрсөткүчтөрүн эсептөө үчүн усулдук негиздерди иштеп чыгуу жана статистикалык жиктегичтерди түзүү​

4.Бажы бирлигине жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке мүчө-мамлекеттеринин ички соодасынын статистика дайындарын чогултуу жана иштеп чыгуу тутумдарын изилдөө, эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен аларды мыктоо боюнча сунуштарды даярдоо (анын ичинде Европа өлкөлөрүнүн)​