Sign In
Департамент тууралуу

Макроэкономикалык саясат департаменти жөнүндө


Комиссиянын Коллегиясынын Төрагасынын 2020-жылдын 1-апрелиндеги № 86 Буйругу менен бекитилген, Макроэкономикалык саясат департаменти жөнүндө жобо​


Департаменттин ишинин милдеттерин жана негизги багыттарын аныктаган негизги документ – 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишим. 


Департаменттин негизги милдеттери төмөндөгүлөр болуп саналат: 

1) мүчө мамлекеттердин макулдашылган макроэкономикалык саясатты жүргүзүүсүн координациялоо; 

2) мүчө мамлекеттерде макроэкономикалык кырдаалга талдоо жүргүзүү жана анын негизинде орто мөөнөттүү перспективадагы алардын экономикасынын өнүгүү божомолдорун даярдоо; 

3) макроэкономикалык саясат чөйрөсүндө, анын ичинде макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоого багытталган программалык, методологиялык, процедуралык жана башка документтерди иштеп чыгуу жана өркүндөтүү жана аларды жүзөгө ашырууда мүчө мамлекеттерге көмөктөшүү; 

4) Бирликти экономикалык өнүктүрүүнүн негизги багыттарын (ЭӨНБ) иштеп чыгуу жана аларды жүзөгө ашырууда мүчө мамлекеттерге көмөктөшүү, анын ичинде Бирликтин интеграциялык потенциалын жана мүчө мамлекеттердин атаандаштык артыкчылыктарын пайдалануу боюнча сунуштарды даярдоо аркылуу көмөктөшүү; 

5) биргелешкен максаттуу программаларды жана долбоорлорду иштеп чыгуу, илимий-технологиялык саясатты түзүү жана биргелешкен илимий-изилдөө иштерин өткөрүүнү өбөлгөлөө. 


Департамент төмөндөгү бөлүмдөрдөн турат: 

– методология жана талдоо бөлүмү; 

– макулдашылган макроэкономикалык саясатты жүргүзүүдөгү кызматташтык бөлүмү;

– экономикалык саясат стратегиялары бөлүмү; 

– максаттуу программалар, долбоорлор жана илимий-технологиялык өнүгүү бөлүмү. 


Методология жана талдоо бөлүмү төмөндөгү милдеттерди чечет: 

1) мүчө мамлекеттерди экономикалык өнүктүрүүгө көмөктөшүүнүн механизмдерин түзүүгө, инклюзивдүү экономикалык өнүгүүнү камсыздоо максатында мүчө мамлекеттердин экономикасын өнүктүрүүнү колдоонун принциптерин жана чен белгилерин аныктоого карата мамилелерди иштеп чыгуу боюнча ишти уюштурат; 

2) мүчө мамлекеттердин экономикасында макроэкономикалык кырдаалга талдоо жүргүзөт, экономикалык өнүгүүнүн балансташткандыгына баалоо жүргүзөт; 

3) мүчө мамлекеттер жана Комиссиянын түзүмдүк бөлүмдөрү менен өз ара аракеттенүүдө аналитикалык материалдарды: мүчө мамлекеттерди социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн жыйынтыктары жана перспективалары жана макроэкономикалык саясат жаатындагы чаралар жөнүндө жылдык баяндаманы, мүчө мамлекеттерди социалдык-экономикалык өнүктүрүүнү талдоонун жыйынтыктары менен кварталдык серептерди, ошондой эле мүчө мамлекеттердин жана Бирликтин экономикалык саясатынын айрым маселелери боюнча тематикалык баяндамаларды (серептерди) иштеп чыгууну уюштурат жана ишке ашырат; 

4) аналитикалык (маалымдама) максаттарында белгиленген божомолдордун сырткы параметрлеринин интервалдык сандык маанилеринин негизинде Бирликти социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн божомолдорун, ошондой эле Бирликти экономикалык өнүктүрүүнүн сценарийлик божомолдорун иштеп чыгат; 

5) Департамент жөнүндө жобо менен аныкталган башка милдеттер. 


Макулдашылган макроэкономикалык саясатты жүргүзүүдөгү кызматташтык бөлүмү төмөндөгү милдеттерди чечет: 

1) макулдашылган макроэкономикалык саясатты жүргүзүү боюнча документтерди иштеп чыгууну жана өркүндөтүүнү камсыздайт; 

2) мүчө мамлекеттердин Келишим менен белгиленген, экономикалык өнүгүүнүн туруктуулугун аныктаган макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү сактоосуна мониторинг жүргүзөт жана Келишим менен белгиленген бул көрсөткүчтөрдүн маанилеринен ашып кетүүгө байланыштуу мүчө мамлекеттер менен консультацияларды өткөрөт; 

3) ар жылдык негизде кыска жана орто мөөнөттүү мезгилге мүчө мамлекеттердин макроэкономикалык саясатынын негизги багыттарын иштеп чыгат; 

4) Макроэкономикалык саясат боюнча консультативдик комитеттин отурумдарын уюштурууну жана өткөрүүнү ишке ашырат; 

5) Департамент жөнүндө жобо менен аныкталган башка милдеттер. 


Экономикалык саясат стратегиялары бөлүмү төмөндөгү милдеттерди чечет: 

1) Комиссиянын стратегиялык пландоо системасын жана ЕАЭБ экономикалык өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү максаттарын түзүүнү, аларга жетүү боюнча макулдашылган иш-аракеттерди камсыздайт; 

2) ЕАЭБ интеграциялык потенциалын баалайт, экономикалык өсүштү камсыздоо кызыкчылыгында аны пайдалануу боюнча чараларды иштеп чыгат; 

3) ЕАЭБ туруктуу жана инклюзивдүү өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн талдайт, аларды жүзөгө ашыруу боюнча чараларды иштеп чыгат; 

4) ЕАЭБдин башка интеграциялык бирикмелер жана айрым өлкөлөр менен өз ара аракеттенүүсүнүн экономикалык таасирлерин баалайт, ЕАЭБ жана башка интеграциялык бирикмелердин алкагында интеграциянын деңгээлин ченейт;

 5) Департамент жөнүндө жобо менен аныкталган башка милдеттер.


Максаттуу программалар, долбоорлор жана илимий-технологиялык өнүгүү бөлүмү төмөндөгү милдеттерди чечет: 

1) илимий-технологиялык саясатты түзүү жана илимий-техникалык өнүгүүнүн приоритеттерин аныктоо боюнча ишти уюштурат; 

2) ЕАЭБ экономикалык өнүктүрүү максаттуу программаларын жана долбоорлорун иштеп чыгуу, каржылоо жана ишке ашыруу боюнча методологиялык сунуштарды даярдоону ишке ашырат; 

3) илимий-технологиялык жана инновациялык өнүгүү чөйрөсүндө биргелешкен изилдөөлөрдү жүргүзүүнү уюштурат; 

4) Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын Төрагасына караштуу Илимий-техникалык кеңештин ишине көмөктөшөт;

5) Департамент жөнүндө жобо менен аныкталган башка милдеттер.