Вход
Департамент тууралуу

Департамент тууралуу

 

Ички рыноктордун иши боюнча департамент (мындан ары – Департамент) – Евразия экономикалык бирлигинин алкагында товарлардын, эмгек ресурстарынын, кызмат көрсөтүүлөрдүн жана капиталдын ички рынокторунун иштөөсү жаатында Комиссиянын ишмердигин камсыз кылган, Евразия экономикалык комиссиясынын түзүмдүк бөлүмү.

Департамент жөнүндө жобо Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын Төрагасынын 2016-жылдын 25-майындагы № 128 буйругу менен бекитилген.

Департаменттин негизги милдеттери:

1) тоскоолдуктарды, алып коюуларды жана чектөөлөрдү аныктоонун механизмдерин түзүү жана алардын жоюлушуна мониторинг жүргүзүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

2) тоскоолдуктарды, алып коюуларды жана чектөөлөрдү аныктоо жана алардын жоюлушуна мониторинг жүргүзүү;

3) аныкталган тоскоолдуктарды, алып коюуларды жана чектөөлөрдү жоюуга, кыскартууга жана (же) азайтууга багытталган сунуштарды кызыкдар жактар менен биргеликте иштеп чыгуу;

4) тоскоолдуктарды, алып коюуларды жана чектөөлөрдү аныктоо жана алардын жоюлушун мониторингдөө маселелери боюнча кызыкдар жактар менен маалымат алмашууну камсыз кылуу;

5) ички рыноктордун иштөөсү тармагында эл аралык жана регионалдык уюмдар, интеграциялык бирикмелер менен эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыкты орнотуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

Департамент төмөнкү функцияларды аткарат:

1) ички рыноктордун иштөө маселелери боюнча материалдарды, Бирликтин органдарынын актыларынын долбоорлорун (анын ичинде эл аралык келишимдерди түзүү жана аларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө сунуштарды) Комиссиянын Коллегиясынын мүчөлөрүнүн кароосуна даярдайт;

2) кызыкдар жактар менен биргеликте тоскоолдуктар, алып коюулар жана чектөөлөр жөнүндө маалымат базаларын түзүүгө мүмкүндүк берген маалыматтык тутумду түзөт, анын иштөөсүн жана Комиссия жана кызыкдар жактар тарабынан колдонулушун камсыз кылат;

3) институционалдык жана жөнгө салуучу тобокелдиктерди баалоонун матрицасын түзүү үчүн аспаптарды иштеп чыгат жана колдонот;

4) тоскоолдуктарды, алып коюуларды жана чектөөлөрдү аныктоо максатында ички рыноктордун иштөөсүнө мониторинг жүргүзөт;

5) тоскоолдуктарды, алып коюуларды жана чектөөлөрдү аныктоо максатында, ички рыноктордун иштөөсүнө Комиссиянын түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан жүргүзүлгөн мониторингдин натыйжалары жөнүндө маалыматтарды алат жана жалпылайт;

6) ички рыноктордун иштөөсүнө жүргүзүлгөн мониторингдин натыйжалары жөнүндө маалыматтын негизинде тоскоолдуктарды, алып коюуларды жана чектөөлөрдү жоюу боюнча сунуштарды даярдайт;

7) принциптерди, ыкмаларды, эрежелерди, механизмдерди иштеп чыгат, ошондой эле ички рыноктордун иштөөсүн камсыз кылууда жана тоскоолдуктардын, алып коюулардын жана чектөөлөрдүн болушунун конктреттүү фактылары (учурлары) аныкталганда келип чыккан талаштарды чечүү (медиация) үчүн ченемдик базаны түзөт;

8) талаштарды сотко чейинки тартипте, консультацияларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрүү аркылуу, ошондой эле Келишим менен жана Бирликтин алкагындагы эл аралык келишимдер менен каралган башка ыкмалар менен жөнгө салуу үчүн материалдарды даярдайт;

9) кызыкдар жактар жана (же) массалык маалымат каражаттары тарабынан аныкталган (катталган) тоскоолдуктарды, алып коюуларды жана чектөөлөрдү жоюу боюнча сунуштарды, жана мүчө мамлекеттердин мыйзамдарын шайкеш келтирүүгө жана (же) мүчө мамлекеттердин укук колдонуучулук иш-тажрыйбасын мыктылоого багытталган сунуштарды даярдайт;

10) товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана жумушчу күчтүн жылышынын чек ара аралык эркиндигинин деңгээли боюнча өлкөлөрдүн рейтингдерин түзөт;

11) тоскоолдуктарды, алып коюуларды жана чектөөлөрдү аныктоо максатында, мүчө мамлекеттердин ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорунун Келишимдин жана Бирликтин укугун түзгөн эл аралык келишимдердин жана актылардын жоболоруна шайкештигине мониторинг жүргүзөт;

12) мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдарын аныкталган тоскоолдуктар, алып коюулар жана чектөөлөр тууралуу маалымдоо үчүн сунуштарды даярдайт жана алардын аталган тоскоолдуктарды, алып коюуларды жана чектөөлөрдү жоюуга багытталган ишмердигине мониторинг жүргүзөт;

13) тоскоолдуктарды, алып коюуларды жана чектөөлөрдү аныктоо жана жоюу жөнүндө ар жылдык баяндама даярдайт;

14) тоскоолдуктарды, алып коюуларды жана чектөөлөрдү жоюу жөнүндө кызыкдар жактарды маалымдоону камсыз кылат;

15) консультативдик органдары түзүү жөнүндө сунуштарды даярдайт;

16) консультативдик органдын (органдардын) ишмердигин Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча уюштуруучулук камсыздоону ишке ашырат;

17) Комиссиянын илимий-изилдөө иштеринин планына киргизүү үчүн Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча сунуштарды иштеп чыгат жана көрсөтөт;

18) талдоонун ар түрдүү ыкмаларын (изилдөөлөрдү, сурамжыларды, контролдук сатып алуу механизмдерин жана башка ыкмаларды) колдонуу менен тоскоолдуктарды, алып коюуларды жана чектөөлөрдү аныктоо маселелери боюнча илимий-изилдөө иштерин аткаруу процессин уюштурат;

19) Комиссиянын түзүмдүк бөлүмдөрү жана мүчө мамлекеттердин мамлекеттик бийлик органдары менен Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча өз ара аракеттенүүнү ишке ашырат;

20) Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча конференцияларды, семинарларды жана башка иш-чараларды уюштурууда жана алардын ишинде катышат;

21) Комиссиянын Коллегиясынын жана Комиссиянын Кеңешинин мүчөлөрүнүн кароосу үчүн талдамалык жана маалымдама материалдарды даярдайт;

22) өзүнүн компетенциясынын чегинде башка функцияларды аткарат.

Департаментте үч бөлүм бар:

- мониторинг жана маалыматтык өз ара аракеттенүү бөлүмү;

- ички рыноктордун ишин пландоо жана талдоо бөлүмү;

- экспертиза жана медиация бөлүмү.