Вход
Отдел-экспертизы-и-медиации
Изменен в 19.01.21 11:20 пользователем: Умытбаев Берик Алтаевич

Экспертиза жана медиация​ бөлүмү

Телефон: + 7 (495) 669 24 00

Савостьян Сергей Валерьевич – департаменттин бөлүмүнүн башчысы, тел: 58-30
Сарсенов Айдар Маратович – бөлүм башчысынын орун басары, тел: 58-31

Назарян Ануш Араевна – кеңешчи, тел: 58-32
Казарян Мгер Сергеевич - консультант, тел: 58-37
Панков Сергей Сергеевич – консультант, тел: 58-34
Жукова Екатерина Александровна – башкы адис-эксперт, тел: 58-29

Бөлүм төмөнкү функцияларды аткарат:

1) ички рыноктордун иши маселелери боюнча Бирликтин органдарынын материалдарын, актыларынын долбоорлорун (анын ичинде эл аралык келишимдерди түзүү жана аларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө сунуштарды) Бирликтин органдарынын отурумдарында кароо үчүн даярдайт;

2) Бирликтин мүчө мамлекеттерине Бирликтин ички рынокторунун иштөөсүнүн алкагында милдеттерди 
аткаруу жөнүндө билдирүү жөнүндө чечимдердин долбоорлорун Комиссиянын Коллегиясынын отурумдарында кароо үчүн даярдайт жана мүчө мамлекеттер тарабынан билдирүү жөнүндө кабыл алынган чечимдердин аткарылышына жана тоскоолдуктардын жоюлушуна мониторинг жүргүзөт;

3) Бирликтин мүчө мамлекеттери, Комиссиянын түзүмдүк бөлүмчөлөрү, Бирликтин Ишкердик кеңеши, Бирликтин мүчө мамлекеттеринин бизнес-коомдоштуктары, ошондой эле башка кызыкдар болгон жактар менен өз ара аракеттенүүдө Бирликтин ички рыногундагы тоскоолдуктардын белгилеринин болушу же жоктугу жөнүндө корутундуларды даярдайт;

4) Бирликтин ички рыногунун иштөөсүнүн алкагында Бирликтин мүчө мамлекеттери тарабынан тоскоолдуктарды жоюунун жүрүшү жөнүндө квартал сайынкы отчётторду Бирликтин органдарынын отурумдарында кароо үчүн даярдайт;

5) Бирликтин ички рыногунун иштөөсүнүн алкагында тоскоолдуктарды жоюу маселелери боюнча ар жылдык баяндамалары жана башка маалыматтык материалдарды Бирликтин органдарынын отурумдарында кароо үчүн даярдайт;

6) Бирликтин Сотунун консультативдик корутундусун алуу үчүн Бирликтин Сотуна Келишимдин жоболорун түшүндүрүү жөнүндө арыз менен кайрылуулар жөнүндө маселелерди Комиссиянын Коллегиясынын отурумдарында кароо үчүн материалдарды даярдайт;

7) Бирликтин ички рыногунун иштөөсүнүн алкагында тоскоолдуктарды жоюу бөлүгүндө Келишимдин жоболорун өркүндөтүү боюнча иш жүргүзөт; жана Келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө сунуштарды даярдоо боюнча тармактык кеңешмелерде катышат;

8) мамлекеттик бийлик органдары жана Комиссиянын кызыкдар болгон түзүмдүк бөлүмчөлөрү менен Бирликтин ички рыногундагы тоскоолдуктарды жоюу маселелери боюнча консультацияларды өткөрөт;

9) ички рыноктордун иштөөсүн камсыз кылууда, ошондой эле тоскоолдуктардын болушунун конкреттүү фактылары (учурлары) аныкталганда келип чыккан талаштарды чечүүнүн (медиациянын) принциптерин, ыкмаларын, эрежелерин, механизмдерин иштеп чыгат, ошондой эле аталган талаштарды чечүү үчүн ченемдик базаны түзөт;

10) кызыкдар болгон жактар жана (же) жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан аныкталган (катталган) тоскоолдуктарды, алып коюуларды жана чектөөлөрдү жоюу боюнча сунуштарды жана мүчө мамлекеттердин мыйзамдарын шайкеш келтирүүгө жана (же) мүчө мамлекеттердин укук колдонулуучу иш-тажрыйбасын өркүндөтүүгө багытталган сунуштарды даярдайт;

11) консультацияларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрүү аркылуу, ошондой эле Келишим менен жана Бирликтин алкагындагы эл аралык келишимдер менен каралган башка ыкмалар менен талаштарды сотко чейинки тартипте жөнгө салуу үчүн материалдарды даярдайт;

12) Комиссиянын түзүмдүк бөлүмчөлөрү, мүчө мамлекеттердин мамлекеттик бийлик органдары менен бөлүмдүн компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча өз ара аракеттенүүнү ишке ашырат;

13) бөлүмдүн компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча конференцияларды, семинарларды жана башка иш-чараларды уюштуурда жана алардын ишинде катышат;

14) Комиссиянын Коллегиясынын жана Комиссиянын Кеңешинин мүчөлөрүнүн кароосу үчүн маалымдамалык жана талдамалык материалдарды даярдайт;

15) кызыкдар болгон жактарды тоскоолдуктардын жоюлушу тууралуу маалымдайт;

16) "Евразия экономикалык бирлигинин ички рынокторунун иши" маалыматтык порталында жарыялоо/"кейстерди" актуалдаштыруу аркылуу бөлүмдүн функцияларына тиешелүү болгон ченемдик-маалымдама маалыматтарды алып барууну уюштурат;

17) өзүнүн компетенциясынын чегинде башка функцияларды аткарат.