Вход
ԵԱՏՄ-ի գազի ընդհանուր շուկայում գազի փոխադրման ծառայությունների սակագնագոյացման հարցը լուծվելու է ԵՏԲԽ-ի մակարդակով

ԵԱՏՄ-ի գազի ընդհանուր շուկայում գազի փոխադրման ծառայությունների սակագնագոյացման հարցը լուծվելու է ԵՏԲԽ-ի մակարդակով

23.04.2020

Ապրիլի 23-ինտեսակոնֆերանսիձևաչափովանցկացվածԵվրասիականմիջկառավարականխորհրդիարտահերթնիստինքննարկվելենՄինչև 2025 թվականըԵվրասիականտնտեսականինտեգրացիայիզարգացմանռազմավարականուղղություններինախագծիվերջինչհամաձայնեցվածհարցերը։ԵրեքհարցիվերաբերյալՄիջկառավարականխորհուրդընդունելէապրիլի 20-ինև 22-ինԵՏՀխորհրդիանդամներիկողմիցմշակվածձևակերպումները։Մնացած՝ԵԱՏՄ-իգազիընդհանուրշուկայումգազիփոխադրմանծառայություններիսակագնագոյացմանհարցըլուծվելուէՄիությանպետություններիղեկավարներիմակարդակով։


«Համաձայնեցվելենկողմերիդիրքորոշումներըերեքհարցիվերաբերյալ՝շատվիճելի, դժվար, սակայնեկելենկոնսենսուսի։Առաջինը՝դամիջազգայինավտոմոբիլայինփոխադրումներիազատականացումնէ։Երկրորդը՝տնտեսականզարգացմաննպատակայինաջակցությանճկունմեխանիզմներիմշակումնէ։Հարցերերրորդխումբըվերաբերումէառողջապահությանոլորտումհամագործակցությանը։Միությանգազիընդհանուրշուկայումգազիփոխադրմանծառայություններիսակագնագոյացմանհարցիշուրջնույնպեսանցկացվելէմիքանիքննարկում։Ցավոք, համաձայնեցվածորոշում, ձևակերպումներչենմշակվել»
, – նշելէԵՏՀԿոլեգիայինախագահՄիխայիլՄյասնիկովիչը։


Միջկառավարականխորհրդիանդամներըհնչեցրելենայդհարցիվերաբերյալիրենցդիրքորոշումը, որիցհետոորոշումէընդունվելայնԵվրասիականտնտեսականԲարձրագույնխորհուրդիքննարկմանըներկայացնելումասին։Պլանավորվումէ, որմայիսի 19-ինկայանալիքհերթականնիստինՄիությանպետություններիղեկավարներըկհաստատենՄինչև 2025 թվականըեվրասիականտնտեսականինտեգրացիայիզարգացմանռազմավարականուղղությունները։


ԵՄԽ-իհաջորդնիստըպլանավորվումէանցկացնելհուլիսինՄինսկում։