Вход
Մանկական խաղահրապարակներին ներկայացվող պահանջները ԵԱՏՄ-ում դարձել են միասնական

Մանկական խաղահրապարակներին ներկայացվող պահանջները ԵԱՏՄ-ում դարձել են միասնական

Depositphotos_42527085_s-2019.jpg
02.06.2020

Հունիսի 1-ինավարտվելէ 2017 թվականիմայիսինԵվրասիականտնտեսականհանձնաժողովիԽորհրդիորոշմամբընդունվածև 2018 թվականինոյեմբերինուժիմեջմտածԵվրասիականտնտեսականմիության «Մանկականխաղահրապարակներիհամարսարքավորումներիանվտանգությանմասին» տեխնիկականկանոնակարգիեռամյաանցումայինշրջանը։

ԱյնտարածվումէՄիությանմաքսայինտարածքումառաջինանգամշրջանառվողևբացտարածքներումկամփակշենքերումտեղադրված՝մանկականխաղահրապարակներիսարքավորումներիևծածկերիվրա։

Տեխնիկականկանոնակարգումամրագրվածնորնորմերինարտադրողներիևվաճառողներիպլանաչափանցմանհամար, Հանձնաժողովըսահմանելէանցումայինշրջան։ԴրաավարտիցհետոմանկականխաղահրապարակներիսարքավորումներիանվտանգությանըներկայացվողպահանջներըմիասնականևպարտադիրենԵԱՏՄ-իբոլորպետություններիհամար։