Արարողակարգային և կազմակերպչական ապահովման վարչությունը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումն է:

Վարչության հիմնական խնդիրներն են.

 • Բարձրագույն խորհրդիՀանձնաժողովի ԽորհրդիՀանձնաժողովի Կոլեգիայի նիստերիՀանձնաժողովի Կոլեգիայի նախագահի և անդամների մասնակցությամբ միջոցառումների արարողակարգային ապահովումԿոլեգիայի անդամների և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի վարչությունների աշխատակիցների գործուղման կարգի ու պայմանների մասին հիմնադրույթի համաձայն՝ Հանձնաժողովի Կոլեգիայի անդամների և Հանձնաժողովի աշխատակիցների գործուղումների ապահովումինչպես նաև Հանձնաժողովի Կոլեգիայի նախագահի և Հանձնաժողովի Կոլեգիայի անդամների հետ հանդիպումների համար ժամանող պատվիրակությունների ընդունելության արարողակարգային ապահովում.
 • Բարձրագույն խորհրդիՀանձնաժողովի Խորհրդի և  Հանձնաժողովի Կոլեգիայի նիստերիՀանձնաժողովի Կոլեգիայի նախագահի և Հանձնաժողովի Կոլեգիայի անդամների մասնակցությամբ միջոցառումների նախապատրաստման և անցկացման կազմակերպչական ապահովում.
 • Հանձնաժողովի ղեկավարության և կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության փաստաթղթային և տեխնիկական ապահովում.
 • Հանձնաժողովի գործունեության ռազմավարական պլանավորումԵվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մասին պայմանագրի անդամ պետությունների տնտեսությունների զարգացման սոցիալ-տնտեսական վերլուծություն և կանխատեսում.
 • Անդամ պետությունների տարածքում գիտատեխնիկական զարգացման ոլորտում Հանձնաժողովի քաղաքականության իրագործման վերաբերյալ առաջարկությունների ձևավորում.
 • պաշտոնական տեղեկատվական ռեսուրսներում Հանձնաժողովի գործունեության մասին տեղեկատվության տեղակայման աշխատանքների պլանավորում և իրականացումՀանձնաժողովի գործունեության հարցերի շուրջ զանգվածային լրատվամիջոցներիանդամ պետությունների պետական իշխանության մարմիններիմիջազգային կազմակերպություններիառևտրային կառույցների հասարակայնության հետ կապերի ստորաբաժանումների հետ փոխգործակցությունզանգվածային լրատվամիջոցների հետ Հանձնաժողովի Կոլեգիայի նախագահի և Հանձնաժողովի Կոլեգիայի անդամների փոխգործակցության կազմակերպումՀանձնաժողովի Կոլեգիայի նախագահին և Հանձնաժողովի Կոլեգիայի անդամներին օբյեկտիվ տեղեկատվությամբ ապահովելու համար բաց աղբյուրների հիման վրա տեղեկատվական-վերլուծական գործունեության պլանավորում և իրականացում
 • հրատարակչական գործունեությանպաշտոնական կայքի մշակման ու զարգացմանկոնֆերանսներիկլոր սեղանների և այլ հանրային միջոցառումների կազմակերպման հետ կապված հաղորդակցական նախագծերի իրականացման միջոցով Հանձնաժողովի գործունեության մասին օբյեկտիվ պատկերացման ձևավորումՀանձնաժողովի գործունեության ուղեկցում ձայնայինլուսանկարչական նյութերիտեսանյութերի մշակման մասովՀանձնաժողովին առնչվող տպագրական նյութերիմուլտիմեդիական արտադրանքի և նյութական օբյեկտների նախապատրաստման ու արտադրության ժամանակ միասնական ոճային մոտեցումների ու լուծումների ապահովման նպատակով Հանձնաժողովի ֆիրմային ոճի մշակումներդնում և օգտագործման վերահսկողությունինչպես նաև այլ հաղորդակցական ձևաչափերով:
 • Հանձնաժողովի ներկայացուցչական ֆունկցիաների ապահովում Բելառուսի Հանրապետությունում և Ղազախստանի Հանրապետությունում:

Վարչությունում ձևավորվել են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները.​

 • Արտաքին կապերի բաժնի
 • Կազմակերպչական ապահովման բաժին
 • Գործավարության և վերահսկողության բաժին
 • Մամուլի ծառայության բաժին
 • Վարչություն վերլուծական աջակցության
 • Միության նորմատիվ ակտերի թարգմանությունների բաժին
 • Պլանավորման և համակարգման համահավաք վերլուծական բաժին​

 

​​